•    วันนี้ (๙ สิงหาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักคณะกรรมการข้อมุลข่าวสารของราชการ (สขร.) ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๖ ในการสัมมนาดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นาย วราเทพ รัตนากร)ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและประธานเปิดการสัมมนาฯได้มอบโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับกระทรวง ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยมีนายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการ กทพ. เป็นผู้เข้ารับ โล่เกียรติยศฯ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

    ดูทั้งหมด

ข้อมูลของ กทพ.

ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ติดต่อ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.