การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ขั้นตอนขอเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

ขั้นตอนขอเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

8790
22 ตุลาคม 2557

รายละเอียดและขั้นตอนการขอเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

๑. วัตถุประสงค์การให้เช่าพื้นที่

       การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภาระกิจในการดำเนินโครงการระบบทางด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างระบบทางด่วนเมื่อแล้วเสร็จเปิดใช้บริการแล้วจะมี พื้นที่ใต้ทางด่วน และอยู่ในความดูแลของ กทพ. ซึ่งปัจจุบัน กทพ. ได้นำพื้นที่ใต้ทางด่วนบางส่วนมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ เช่น การจัดทำสวนสาธารณะ ลานกีฬา เส้นทางลัด เส้นทางจักรยาน เป็นต้น และพื้นที่บางส่วน กทพ. มีนโยบายที่จะให้บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไปเช่าเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการดูแลรักษาพื้นที่จากการบุกรุกและเป็นรายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทางพิเศษ
 
๒. ขั้นตอนการขอเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
 
(๑) ยื่นคำร้องขอเช่าพื้นที่
- ในเขตทางพิเศษศรีรัช และอุดรรัถยา ให้ยื่นได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่กองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๑
เลขที่ ๒๓๘/๑-๖ (อาคาร ๘) ถนนอโศก – ดินแดงแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐
โทร. ๐๒-๒๔๘ ๖๔๘๐  โทรสาร ๐๒-๒๔๖-๙๓๙๐
 
- ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ฉลองรัช และบูรพาวิถี ให้ยื่นได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่กองพัฒนาและ
รักษาเขตทาง ๒  เลขที่ ๒๓๘/๑-๖ (อาคาร ๓) ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐ โทร. ๐๒-๒๔๘-๖๔๙๑  โทรสาร ๐๒-๒๔๘-๖๔๙๒
 
(๒) หลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบคำร้องขอเช่า  คือ
       บุคคลธรรมดา
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. ภาพถ่ายพร้อมแผนผังแสดงพื้นที่ที่ขอเช่าโดยสังเขป
๔. ใบเสนอราคาค่าเช่า (ในกรณีมีผู้ขอเช่าพื้นที่เดียวกันตั้งเเต่ ๒ รายขึ้นไป)
 
       นิติบุคคล
๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือน)
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ
๓. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
๕. ภาพถ่ายพร้อมแผนผังแสดงพื้นที่ที่ขอเช่าโดยสังเขป
๖. ใบเสนอราคาค่าเช่า (ในกรณีมีผู้ขอเช่าพื้นที่เดียวกันตั้งเเต่ ๒ รายขึ้นไป)
 
(๓) วัตถุประสงค์การขอเช่า
       การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะพิจารณาอนุญาตให้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
 
๓.๑) วัตถุประสงค์การเช่าที่จะพิจารณาอนุญาตให้เช่าได้
(๑) การเช่าเพื่อกิจการสาธารณูปโภค หรือประโยชน์ของประชาชน เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์พื้นฐาน  โทรศัพท์เคลื่อนที่  เป็นต้น
(๒) การเช่าเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา เฉพาะบริเวณหน้าด่านหรือหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเท่านั้น
(๓) การเช่าเพื่อเปิดทางเข้า-ออก สำหรับที่อยู่อาศัย/เพื่อประกอบธุรกิจ
(๔) การเช่าเพื่อจอดรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อรับส่งผู้โดยสาร
(๕) การเช่าเพื่อวางวัสดุก่อสร้างหรือทำเป็นสำนักงานสนามตามสัญญาจ้างที่ทำไว้กับ กทพ. หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๖) การเช่าเพื่อดูแลรักษา จัดทำเป็นสวนหย่อม และลานกีฬา
(๗) การเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายแนะนำทาง
(๘) การให้เช่าพื้นที่ชั่วคราว เพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณามีกำหนดระยะเวลาสั้นๆ
(๙) การให้เช่าหรือพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษในเชิงพาณิชย์ ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์แก่ กทพ. โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย
 
หมายเหตุ วัตถุประสงค์การขอเช่าข้อ (๑)-(๙)จะพิจารณาให้เช่าเป็นการชั่วคราวเท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกิน ๓ ปี
 
๓.๒) วัตถุประสงค์การเช่าที่ไม่อนุญาตให้เช่า คือ การให้เช่าเพื่อประกอบการในทางที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลในเอกสารนี้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การให้เช่าพื้นที่ชั่วคราวบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ “การให้เช่าพื้นที่ชั่วคราวบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อหน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ องค์กรต่างๆ พรรคการเมือง หรือเอกชน ที่สนใจเช่าพื้นที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อแจกเอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ แจกสิ่งของตัวอย่างสินค้า หรือแผ่นพับโฆษณา ฯลฯ โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ การเช่า ดังนี้
ก. คุณสมบัติผู้ยื่นขออนุญาต คือ หน่วยงานของรัฐ องค์กรต่าง ๆ พรรคการเมือง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 
ข. เงื่อนไขในการขออนุญาต
๑) ผู้ยื่นขออนุญาตต้องยื่นคำขอเช่าพื้นที่ ตามแบบที่ กทพ. กำหนด โดยแจ้งวัตถุประสงค์ระบุประเภท และจำนวนสิ่งของที่จะทำการแจก ช่วงวัน/ระยะเวลา ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ พร้อมทั้งแนบตัวอย่างและภาพถ่ายสินค้า/แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ รวมทั้งรูปแบบเครื่องแต่งกายของผู้ที่จะทำการแจก และรายชื่อผู้ควบคุมการแจกแต่ละครั้ง ซึ่งมีจำนวนเท่ากับจำนวนด่านที่จะขออนุญาตแจก
๒) ผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องชำระเงินค่าเช่าพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งค่าประกันความเสียหายต่อ เจ้าหน้าที่ของ กทพ. พร้อมกับยื่นคำขอเช่าพื้นที่ตามข้อ ๑) เมื่อผู้ขอเช่าพื้นที่ได้รับแจ้งการอนุมัติให้เช่าพื้นที่จาก กทพ. แล้ว ผู้ขอเช่าพื้นที่สามารถเข้าไปแจกสิ่งของ ตัวอย่างสินค้า หรือแผ่นพับโฆษณา  ภายในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ขอได้ หากผู้ขอเช่าพื้นที่ไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอเช่า พื้นที่ไม่ประสงค์จะเช่าพื้นที่ และผู้ขอเช่าพื้นที่ยินยอมให้ กทพ. ริบมัดจำค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวไว้ทั้งหมด โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่ กทพ. ไม่อนุมัติการเช่าพื้นที่ ให้ถือว่าคำขอเช่าพื้นที่ฉบับนี้เป็นอันสิ้นผล และ กทพ. จะคืนให้แก่ผู้ขอเช่าพื้นที่ โดยผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องมีหนังสือขอคืนเงินมัดจำภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุมัติการเช่าพื้นที่จาก กทพ.
๓) ตัวอย่างสินค้า/แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีไทย หรือไม่ขัดกับนโยบายของรัฐบาล และจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ กทพ.
๔) จำนวนตัวอย่างสินค้า/แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ ที่จะแจกในแต่ละครั้ง หากมีจำนวนมากกว่า 1หน่วยให้บรรจุอยู่ในซองเดียวกัน
๕) ซองซึ่งบรรจุตัวอย่างสินค้า/แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ จะต้องเป็นสิ่งที่มีขนาดกะทัดรัดสามารถแจกได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็ว
๖) การจัดทำซองบรรจุตัวอย่างสินค้า/แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ รวมถึงการจัดหาผู้สนับสนุน/ผู้โฆษณาบนสิ่งของที่จะแจก ผู้ขอเช่าพื้นที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด
๗) ห้ามแจกสินค้าประเภทบุหรี่ หรือเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มชูกำลังทุกชนิด
๘) ผู้ขอเช่าพื้นที่จะต้องจัดหาผู้ที่จะทำการแจกตัวอย่างสินค้า / แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ ให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษเอง โดยยื่นประจำที่ด้านหลังตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ หรือจุดที่กทพ. กำหนดหรือเห็นชอบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด
๙) ผู้แจกสิ่งของฯ จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และต้องจัดส่งรูปแบบเครื่องแต่งกายของผู้ที่ทำการแจกให้ กทพ. พิจารณา โดยแนบมาพร้อมกับคำขอเช่าพื้นที่
๑๐) ห้ามผู้ขอเช่าพื้นที่ หรือตัวแทน หรือผู้แจกสิ่งของฯ สูบบุหรี่ หรือเสพยาเสพติดหรือของมึนเมาทุกชนิด และห้ามพูดคุยหยอกล้อกับผู้แจกสิ่งของฯ ด้วยกัน หรือผู้ใช้บริการทางพิเศษรวมทั้ง เจ้าหน้าที่ของ กทพ.
๑๑) ห้ามผู้ขอเช่าพื้นที่ หรือตัวแทน หรือผู้แจกสิ่งของ พกพาอาวุธ หรือของมีคม หรือเครื่องมืออุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้เข้าไปในบริเวณพื้นที่ของ กทพ.
๑๒) ผู้ขอเช่าพื้นที่จะต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ กทพ. และบุคคลอื่น ในทุกกรณีที่มีสาเหตุมาจากการดำเนินการของผู้ขอเช่าพื้นที่ หรือผู้ควบคุมหรือผู้ทำการแจก ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัย หรือไม่ก็ตาม
๑๓) ผู้ขอเช่าพื้นที่จะต้องแต่งตั้งหัวหน้าผู้ควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการแจกแต่ละครั้งให้ กทพ. ทราบโดยแนบมาพร้อมกับคำขอเช่าพื้นที่
 
ค. อัตราค่าเช่า เงื่อนไขการชำระเงิน และการเข้าใช้พื้นที่
๑) กทพ. คิดอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสำหรับการแจกสินค้า ตัวอย่าง/แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่เป็นด่านฯ ขนาดใหญ่ อัตราครั้งละไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐.-บาท/ด่าน/วัน และกรณีที่เป็นด่านฯ ขนาดเล็ก อัตราครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐.-บาท/ด่าน/วัน และด่านที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้เช่า
 
กทพ . ได้กำหนดด่านฯ ขนาดใหญ่ ตามสายทางพิเศษ ประกอบด้วย
ทางพิเศษ                              จำนวน ( ด่าน )                                   ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร                               ๔                                                     ด่านฯ ดินแดง                            
ด่านฯ บางนา
ด่านฯ ดาวคะนอง
ด่านฯ สุขสวัสดิ์
ทางพิเศษศรีรัช                                          ๕                                                      ด่านฯ ประชาชื่น (ขาเข้า)
ด่านฯ ประชาชื่น (ขาออก)
ด่านฯ อโศก ๓
ด่านฯ อโศก ๔
ด่านฯ ศรีนครินทร์
ทางพิเศษฉลองรัช                                      ๓                                                      ด่านฯ รามอินทรา
ด่านฯ โยธินพัฒนา
ด่านฯ จตุโชติ
ทางพิเศษอุดรรัถยา                                      ๑                                                     ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า)
 
ทางพิเศษบูรพาวิถี                                       ๓                                                     ด่านฯ ชลบุรี (ขาเข้า)
ด่านฯ บางนา กม .๖ (ขาเข้า)
ด่านฯ บางนา กม .๖ (ขาออก)
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก                               ๕                                                     ด่านฯ บางขุนเทียน ๑
  (บางพลี-สุขสวัสดิ์)                                                                                           ด่านฯ บางขุนเทียน ๒
ด่านฯ บางแก้ว ๑
ด่านฯ บางแก้ว ๒
ด่านฯ บางแก้ว ๓
           รวม                                              ๒๑                                               ด่าน 

กทพ. ได้กำหนดด่านที่ไม่พิจารณาให้เช่าแจกสินค้า ฯลฯ 
          ทางพิเศษ                                  จำนวน ( ด่าน )                          ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร                               ๓                                            ด่านฯ พระราม ๔ (๑)
                                                                                                              ด่านฯ พระราม ๔ (๒)
                                                                                                              ด่านฯ สุขุมวิท
ทางพิเศษศรีรัช                                           ๓                                            ด่านฯ ยมราช
                                                                                                              ด่านฯ คลองประปา (ขาเข้า)
                                                                                                              ด่านฯ  คลองประปา (ขาออก)
         รวม                                                ๖                                                      ด่าน 
 
๒) เมื่อ กทพ. พิจารณาอนุมัติการเช่าพื้นที่ตามคำขอเช่าพื้นที่แล้ว ผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องมาติดต่อที่กองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๑ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อชำระเงินค่าเช่าพื้นที่เพิ่มให้ครบตามจำนวน ค่าเช่าพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งชำระค่าหลักประกันความเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าเช่าพื้นที่ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐.-บาท
๓) ในวันกำหนดแจกสิ่งของผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องนำสำเนาคำขอเช่าพื้นที่ ตัวอย่างสิ่งของฯ ที่จะแจกให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ แบบเครื่องแต่งกายของผู้แจกสิ่งของฯ และรายชื่อผู้ควบคุมการแจก พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินไปติดต่อ ณ อาคารที่ทำการด่านฯ ทุกด่าน ที่ได้แสดงความจำนงไว้ก่อนถึง กำหนดเวลาเข้าใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง
 
ง. วันเวลาในการอนุญาตในการอนุญาต
๑) วันวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. สำหรับวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุด นักขัตฤกษ์ ให้แจกระหว่างเวลา๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.                                                                                                        
๒) กทพ. สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่แจกสิ่งของฯ ได้ทันทีที่ กทพ. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุจำเป็น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ขอเช่าพื้นที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กทพ.ไม่ได้ทั้งสิ้น
 
จ. หลักเกณฑ์การพิจารณา
๑) ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอเช่าพื้นที่ ในวัน/เวลา/ด่านฯ เดียวกัน มากกว่า ๑ ราย ผู้ยื่นคำขอเช่าพื้นที่จะต้องเสนอราคาแข่งขันกัน โดย กทพ. จะพิจารณาให้สิทธิแก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก่อนผลการพิจารณาของ กทพ. ให้ถือเป็นข้อยุติ และ กทพ. จะไม่รับพิจารณาข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
๒) ผู้ยื่นคำขอเช่าพื้นที่รายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน  กทพ. จะไม่รับพิจารณาคำขอเช่าพื้นที่ของผู้ยื่นคำขอเช่าพื้นที่รายนั้น เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กทพ. เท่านั้น
๓) กรณีที่ กทพ. อยู่ระหว่างการนำเสนอขออนุมัติการเช่าพื้นที่ให้ผู้ขอเช่ารายหนึ่งรายใดอยู่ และมีผู้ขอเช่ารายอื่นแจ้งความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ในวัน/เวลา/ด่านฯ เดียวกัน มาในขณะที่ กทพ. กำลังพิจารณาการเช่าพื้นที่ของผู้ขอเช่ารายแรกอยู่ กทพ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาคำขอเช่าของผู้ขอเช่ารายอื่น จนกว่าจะทราบผลการพิจารณา
 
 
  คำขอเช่าพื้นที่บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อทำการแจกสิ่งของตัวอย่างสินค้าหรือแผ่นพับโฆษณา (ดาวน์โหลด)
   คำขอเช่าพื้นที่นี้ทำขึ้น ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่………...เดือน……………….…….…...…พ.ศ..…………………...…….......………………………………………………สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ …………………….ถนน………………………...........แขวง/ตำบล………………………….....เขต/อำเภอ……………………….......จังหวัด…………………….................. โดย……………………………………………………ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน………...………….……………………………ตาม หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่……………..…………………………….......
เมื่อวันที่…………. เดือน…………………………พ.ศ……………ซึ่งต่อไปในคำขอเช่าพื้นที่นี้เรียกว่า “ผู้ขอเช่าพื้นที่” โดยผู้ขอเช่าพื้นที่มีความประสงค์ขอเช่าพื้นที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง พิเศษของการทางพิเศษแห่ง-ประเทศไทย (กทพ.) เพื่อทำการแจกสิ่งของตัวอย่างสินค้าหรือแผ่นพับโฆษณา (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมคำขอเช่าฯ ฉบับนี้)  จำนวนทั้งสิ้น…......................ด่าน  คือ
    ๑) ด่าน.....................................................
    ๒) ด่าน…………………..……..………………………….......
    ๓) ด่าน………………..………..………………………….......
    ๔) ด่าน..………………………..………………………….......
    ๕) ด่าน..………………………..………………………….......
                                                           ฯลฯ
ระหว่าง วันที่…..................................... ถึงวันที่..........................…………. เวลา..............….น. ถึงเวลา…............................น. โดยผู้ขอเช่าพื้นที่ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กทพ. กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
    ข้อ ๑. ผู้ขอเช่าพื้นที่ตกลงชำระค่าเช่าพื้นที่ให้แก่ กทพ. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ..........................บาท   
(........................................................) และวางหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่  กทพ. กำหนด เป็นจำนวนเงิน.......................บาท (……..............................................)
     ในวันยื่นคำขอเช่าพื้นที่ฉบับนี้ ผู้ขอเช่าพื้นที่ได้วางมัดจำค่าเช่าพื้นที่ให้แก่ กทพ.
เป็น เงินจำนวน...................….บาท (.....................................................................................)   และหาก กทพ. อนุมัติการเช่าพื้นที่ตามคำขอเช่าพื้นที่ฉบับนี้แล้ว ให้ถือว่าเงินมัดจำจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าพื้นที่ที่ผู้ขอ เช่าพื้นที่จะต้องชำระให้แก่ กทพ. ตามวรรคแรก
     เมื่อผู้ขอเช่าพื้นที่ได้รับแจ้งการอนุมัติให้เช่าพื้นที่จาก กทพ. แล้ว ผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องมาชำระค่าเช่าพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งวางหลักประกันตามวรรคแรกให้แก่ กทพ. ภายในวัน เวลา และสถานที่ที่ กทพ. กำหนด หากผู้ขอเช่าพื้นที่ไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอเช่า พื้นที่ไม่ประสงค์จะเช่าพื้นที่ และผู้ขอเช่าพื้นที่ยินยอมให้ กทพ. ริบมัดจำค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวไว้ทั้งหมดโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
     ในวันกำหนดแจกสิ่งของ ผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องนำสำเนาคำขอเช่าพื้นที่ ตัวอย่างสิ่งของฯ  ที่จะแจกให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และสำเนาใบเสร็จรับเงินไปติดต่อ ณ อาคารที่ทำการด่านฯ ทุกด่านที่ได้แสดงความจำนงไว้ก่อนถึงกำหนดเวลาเข้าใช้พื้นที่  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง
    ในกรณีที่ กทพ. ไม่อนุมัติการเช่าพื้นที่ ให้ถือว่าคำขอเช่าพื้นที่ฉบับนี้เป็นอันสิ้นผล  และ กทพ. จะคืนเงินมัดจำจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ขอเช่าพื้นที่ โดยผู้ขอเช่าพื้นที่ต้องมีหนังสือขอคืนเงินมัดจำภายใน ๓ (สาม) วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุมัติการเช่าพื้นที่จาก กทพ.
    ข้อ ๒. คำขอเช่าพื้นที่ฉบับนี้จะมีผลผูกพันให้คู่กรณีต้องปฏิบัติตาม ต่อเมื่อ กทพ. ได้มีการอนุมัติการขอเช่าพื้นที่ตามคำขอเช่าพื้นที่ฉบับนี้แล้ว และผู้ขอเช่าพื้นที่ได้ชำระค่าเช่าพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งวางหลักประกัน และได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑ ครบถ้วนแล้ว


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 10 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 49 , ผู้ชมรายเดือน 491 , ผู้ชมทั้งหมด : 9501

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย