การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND