การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การคืนบัตรทางด่วน TAG

2430
28 เมษายน 2560
คำร้องขอคืนบัตร


เรียน  ผู้ใช้บริการบัตรทางด่วน

        การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้นำระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติมาใช้ในการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดยใช้บัตรทางด่วน (TAG) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ นับเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติได้มีการพัฒนาขึ้นจากเดิมมาก  และมีการใช้งานที่สะดวก และรวดเร็วกว่าเดิม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการใช้ทางพิเศษได้อย่างเต็มที่ 

การทางพิเศษฯจึงนำระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection: ETC) ระบบใหม่มาใช้แทนระบบเดิม

        เนื่องจากการทางพิเศษฯ จะดำเนินการติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางใหม่ (ETC) จึงมีความจำเป็นยกเลิกการใช้บัตรทางด่วน (TAG)  ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑  น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และการทางพิเศษฯ จะดำเนินการคืนเงินคงเหลือในบัตรและเงินค่าประกันบัตร ๓๐๐.- บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าของบัตร

        สถานที่ในการรับคืนบัตร

        ๑. อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่าน ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ ๑)   ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ ๓)  และ ทางพิเศษฉลองรัช (สายรามอินทรา-อาจณรงค์) ตลอด  ๒๔ ชั่วโมงหรือ

        ๒. อาคาร One Stop Service สำนักงานใหญ่  จตุจักร  ทุกวันทำการ  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐  น.
                                                  
        หลักฐานที่ต้องจัดเตรียม

        บุคคลธรรมดา
        ๑. ตัวบัตรทางด่วน
        ๒. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัตร
        ๓. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของเจ้าของบัตร
        ๔. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
        ๕. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 
        นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
        ๑. ตัวบัตรทางด่วน
        ๒. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท พร้อมประทับตรา และลายเซ็นต์ของกรรมการบริษัท
        ๓. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ที่มีเลขบัญชีหรือ สำเนาบัญชีกระแสรายวัน (Statement) ที่มีเลขบัญชี
        ๔. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

        การทางพิเศษฯ ขอขอบคุณผู้ใช้บริการบัตรทางด่วน (TAG) ของการทางพิเศษฯ ที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการบัตรทางด่วนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี และการทางพิเศษฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้บริการจะให้ความไว้วางใจในระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) ระบบใหม่ต่อไป


                                                                      ขอแสดงความนับถือ
                                                              การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
                                                                      แผนกบัตรทางด่วน

                                     
โทรศัพท์ 02-579-5208 , 02 5795380-9 ต่อ 1412-1418
โทรสาร  02-940-1236


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 7880

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย