การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การบรรยายในโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ.

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๒

380
14 กุมภาพันธ์ 2562

วันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖- สำหรับพนักงานใหม่ทุกตำแหน่ง ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่'ตั้งใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กทพ. การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ กทพ. ระเบียบข้อบังคับที่พนักงานพึงทราบและปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบการจัดการคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตวจสอบภายในของ กทพ. ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน  ในการนี้ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐" โดย นายรัชดา  ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 1359 , ผู้ชมทั้งหมด : 6809

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย