การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1907
12 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(EXAT PUBLIC INFORAMATION CENTER)

ความเป็นมา

         โดยที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้โอกาสประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษฯ มากขึ้นประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ การทางพิเศษฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของหน่วยงาน เน้น “การเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น” และได้กำหนดให้ “ส่วนหนึ่งของห้องสมุด” เป็น “ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ” เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ปัจจุบันตามโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษฯ” ได้อยู่ในความดูแลของแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (วข.) กองข้อมูลข่าวสาร (กขส.) สำนักผู้ว่าการ (สผว.)
 

นโยบายและวัตถุประสงค์

๑. เพื่อปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
๒. เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษฯ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้โดยสะดวกและสามารถค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
๓. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และให้บริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 10 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 49 , ผู้ชมรายเดือน 491 , ผู้ชมทั้งหมด : 9501

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.