การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

1557
14 มีนาคม 2560

 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย    

      
          ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กทพ.ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” โดย มี รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย เป็นกรรมการ  ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคม ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

 

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 47 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 479 , ผู้ชมทั้งหมด : 9489

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.