การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

4823
13 พฤศจิกายน 2563

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข  ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประวัติ นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปีเกิด๘ เมษายน ๒๕๑๔
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 ปริญญาโท
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านบริหารโครงสร้าง)
   Lamar University, Texas, USA

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านโครงสร้าง)
  Texas Tech University, USA
 
 ประกาศนียบัตร
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๑๕
   สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PEP)
   รุ่นที่ ๕ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
   รุ่นที่ ๒๘  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
   สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๒๑
 
ประวัติการทำงาน
Bridge Engineer บริษัท J.Muller International (JMI), USA

- วิศวกร ฝ่ายก่อสร้าง
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หัวหน้าแผนก ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
   
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง ๑
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ๔
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ๒
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- ผู้ช่วยผู้ว่าการ
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ทำงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์  ๐๒ ๕๕๘ ๙๘๐๐
โทรสาร   ๐๒ ๙๔๐ ๑๒๒๘
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
 
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 
การถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกรรมการ
ไม่มี 
 
 

 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7887

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย