การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

3056
18 สิงหาคม 2563

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปีเกิด                       ๘ เมษายน ๒๕๑๔

ประวัติการศึกษาและอบรม       ปริญญาตรี              วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)

                                                                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                ปริญญาโท         - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ด้านบริหารโครงสร้าง)

                                                                              Lamar University, Texas, USA

                                                                         - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ด้านโครงสร้าง)

                                                                             Texas Tech University, USA

                                                ประกาศนียบัตร   - หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

                                                                          - หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PEP)

                                                                            รุ่นที่ ๕ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

                                                                          - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

                                                                          หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ประวัติการทำงาน

                                          -  Bridge Engineer บริษัท J.Muller International (JMI), USA

                                          -  วิศวกร ฝ่ายก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

                                          -  หัวหน้าแผนก ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

                                             การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

                                          -  ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง

                                             การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

                                          -  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ๒

                                             การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

                                          -  ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

                                          -  รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

                                              การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน                       ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย      

สถานที่ทำงาน                         การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

                                               ๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

                                               เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

                                               โทรศัพท์  ๐๒ ๕๕๘ ๙๘๐๐

                                               โทรสาร   ๐๒ ๙๔๐ ๑๒๒๘

เครื่องราชอิสริยาภรณ์             -  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

                                             -  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)   

                                             -  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

การถือหุ้นทั้งทางตรงและ       ไม่มี

ทางอ้อมของกรรมการ

 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7724

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย