การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

1940
10 มีนาคม 2563

นายดำเกิง ปานขำ
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
วัน เดือน ปีเกิด17 ตุลาคม 2505
ประวัติการศึกษาและอบรม       ปริญญาตรี       นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ประกาศนียบัตร - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่ง
                              เนติบัณฑิตสภา
                           - บัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ (1 ปี) คณะนิติศาสตร์
                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                           - ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (1 ปี)
  
ประวัติการทำงาน- นิติกร 4 กองนิติการ ฝ่ายกฎหมาย
- พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 หัวหน้าแผนกจัดเก็บสุขุมวิท 62
  ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
- พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ประจำผู้ว่าการ
- นิติกร 7 ฝ่ายกฎหมาย (ช่วยงานผู้ว่าการ)
- นิติกร 7 หัวหน้าแผนกวินัย กองนิติการ ฝ่ายกฎหมาย
- พนักงานบริหาร 8 ผู้อำนวยการกองนิติการ ฝ่ายกฎหมาย
- พนักงานบริหาร 8 ผู้อำนวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
   ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- พนักงานบริหาร 9 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
- รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
  
ตำแหน่งปัจจุบันรองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  
สถานที่ทำงาน
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3)
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2558 9725
โทรสาร 0 2620 6510
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
  
การถือครองหลักทรัพย์ไม่มี
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 7880

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย