การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประวัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมาย โดยการประกาศใช้บังคับพระราช-บัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ ปัจจุบันนี้ กทพ. มีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ในสาระสำคัญ ดังนี้
๑.) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบำรุงและรักษาทางพิเศษ
๒.) ดำเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ.
ทั้งนี้ “ทางพิเศษ” มีคำจำกัดความตามกฎหมายว่า หมายถึง ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น หรือได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพื้นดิน เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพานอุโมงค์ เรือสำหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นลงรถทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหลทาง เขื่อนกั้นน้ำ ท่อ หรือทางระบายน้ำกำแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือ สิ่งอื่นใดที่จัดไว้ในเขตทาง เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษ

ลำดับความเป็นมา

S1
๑๗ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕

กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเจ้าหน้าที่รวม ๔ คน ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีเพื่อศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายและการจัดรูปแบบองค์การฯ

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายองค์การเก็บค่าผ่านทางได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทาง และคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย ในขณะนั้นอยู่ในรัฐบาลของคณะปฏิวัติคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้ยกร่างแก้ไขจากพระราชบัญญัติเป็นประกาศของคณะปฏิวัติ และได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๐

S2
๒๑ กันยายน ๒๕๑๔

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทาง โดยมี นายถวิล สุนทรศารทูล เป็นประธานกรรมการ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๔

คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทาง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายองค์การเก็บค่าผ่านทาง และคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดรูปแบบองค์การเก็บค่าผ่านทาง

S3
คณะกรรการพิจารณาสำรวจแก้ไขเหตุขัดข้องและวางแผนการจราจรทางบก ได้เสนอความเห็นต่อรัฐบาลขอให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ประสานงานขอความช่วย-เหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อส่งเชี่ยวชาญมาทำการสำรวจศึกษาและวางแผนแม่บท สำหรับการจราจรในกรุงเทพ-มหานคร พ.ศ. ๒๕๑๓ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ (สมัยนั้น) ได้เสนอผ่านคณะรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทางขึ้น โดยให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าของเรื่อง
S4
รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสำรวจแก้ไขเหตุขัดข้อง และวางแผนการจราจรทางบก

ทำเนียบรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ.

MrSurachet Laopulsuk 180863

นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๕

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน


* ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งให้ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๕ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน)

DrSuchart02102561 CompletedResized

นายสุชาติ  ชลศักดิ์พิพัฒน์

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๔

๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน


* ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งให้ นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๔ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

E1

นายณรงค์  เขียดเดช

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๓

๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 
***๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งให้นายณรงค์  เขียดเดช
ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๓ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง (วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) *** 

E2

นายอัยยณัฐ ถินอภัย

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๒

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

E3

พันโททวีสิน  รักกตัญญู

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๑

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 

E4

นายเผชิญ  ไพโรจน์ศักดิ์

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑๐

๒๑ มกราคม ๒๕๔๘ ถึง ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒

 
 
Exat 8

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๘


Exat 7

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๗


Exat 6

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๖


Exat 5

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๕


Exat 4

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๔


Exat 3

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๓


Exat 2

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๒


Exat1

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ ๑


รางวัลเกียรติยศของ กทพ.


  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  ยินดีให้บริการ

  2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

  เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

  โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
   

  ผู้ชมวันนี้ 47 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 479 , ผู้ชมทั้งหมด : 9489

  จัดซื้อจัดจ้าง

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย