0
ข่าวผู้บริหารฯ

กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ


กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 
 

      วันนี้ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานใหญ่ (จตุจักร) นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 (ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ) จากนายปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด โดย กทพ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 
         นายณรงค์ เขียดเดช  ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในรายละเอียดว่า เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งที่ผ่านมา กทพ. ได้ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเพื่อการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และ ได้มีการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีต่อระบบสารสนเทศ โดยล่าสุดได้ว่าจ้างบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ผู้ตรวจสอบการรับรองมาตรฐานได้เข้าตรวจประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (Back Office) ของ กทพ. ซึ่งมีขอบเขตของการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ครอบคลุมศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (Back Office) ของ กทพ. อาคารสำนักงานใหญ่จตุจักร โดยดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and System Environmental Control Systems), อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร (Network Infrastructure Systems) และอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Infrastructure Systems) ซึ่งผลการตรวจประเมินสรุปว่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (Back Office) ของ กทพ. ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองตามมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 จนได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในวันนี้
 

กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

      กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ข่าว          โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว     โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------