0
ข่าวผู้บริหารฯ

ประธานกรรมการ กทพ. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว


ประธานกรรมการ กทพ. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว

 
 

       เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๙ ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ ๑๕.๔๑ โดยมีพลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. เป็นประธาน ในการเยี่ยมชม

ประธานกรรมการ กทพ. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ประธานกรรมการ กทพ. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
ประธานกรรมการ กทพ. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ประธานกรรมการ กทพ. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว


     พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. เปิดเผยว่าเนื่องด้วยในปัจจุบันบริเวณด่านดังกล่าว มีปริมาณการจราจรหนาแน่นส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ ทำให้ผู้ใช้ทางพิเศษไม่ได้รับความสะดวกและส่งผลกระทบต่อการให้บริการ กทพ. จึงได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด ๒ ช่องจราจร ข้ามถนนบางนา-ตราด และขยายช่องจราจรด้านขวา ช่วงทางลงก่อนถึงด่านเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งโครงการนี้จะช่วยแบ่งปริมาณจราจรจากด่านบางแก้วทางออก ๒ ได้ประมาณร้อยละ ๔๐ ของปริมาณจราจรทั้งหมด รวมถึงก่อสร้างช่องเก็บค่าผ่านทางระดับดินสำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษขาออกจำนวน ๙ ช่องทาง และปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางเดิมจำนวน ๒ ช่องทาง พร้อมติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) และแบบอัตโนมัติ (ETC) ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเก็บค่าผ่านทางเดิม นอกจากนี้  ยังได้ก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในผลัดดึก ซึ่งขณะนี้โครงการฯ มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๙ ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ร้อยละ ๑๕.๔๑

ประธานกรรมการ กทพ. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ประธานกรรมการ กทพ. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว
ประธานกรรมการ กทพ. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ประธานกรรมการ กทพ. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว


     กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่างๆ และปฏิบัติเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


ข่าวและภาพข่าว         โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------