0
ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙


ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙


สปอตโทรทัศน์ ชุด การออกเสียงประชามติอย่างมีคุณภาพฯ สปอตเชิญชวนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
 


รวมพลังคนรุ่นใหม่ ไปออกเสียงประชามติ

 

เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
เพลง ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง (Version 2)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------