พ.ศ. ๒๕๕๗ กทพ. ได้รับ ๓ รางวัลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เดือนมิถุนายน กทพ. รับรางวัล Special Prize ด้านการสร้างสรรค์และออกแบบ จาก สนง. วช. ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อมาในเดือนตุลาคม กทพ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลงาน คือ การพัฒนาและบูรณาการระบบจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษฯ ประเภทรางวัล นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลปิดท้ายที่ กทพ. ได้รับ คือ รางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี ๒๕๕๗ (Sustainability Report Award ๒๐๑๔) ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทางพิเศษบูรพาวิถี


          ทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางยกระดับขนาด ช่องจราจร มีแนวสายทางเริ่มที่ปลายทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณบางนา โดยใช้พื้นที่เกาะกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ตอนบางนา-บางปะกง ไปทางทิศตะวันออกข้ามแม่น้ำบางปะกง สิ้นสุดที่จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๕๕ กม. มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ตอนบางนา - บางปะกง รวมทั้ง เป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศ และบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่หนองงูเห่าด้วย การก่อสร้างตลอดสายแล้วเสร็จตามสัญญา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ โดยเปิดให้บริการในช่วงต่างๆ ดังนี้

ช่วงที่ ๑ บางนา-บางแก้ว
เปิดให้บริการในวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๔๑
ช่วงที่ ๒ บางแก้ว-กิ่งแก้ว
เปิดให้บริการในวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๔๑
ช่วงที่ ๓ กิ่งแก้ว-เมืองใหม่บางพลี
เปิดให้บริการในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๔๒
ช่วงที่ ๔ เมืองใหม่บางพลี-บางเสาธง
เปิดให้บริการในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒
ช่วงที่ ๕ บางเสาธง-บางสมัคร
เปิดให้บริการในวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๒
ช่วงที่ ๖ บางสมัคร-บางปะกง
เปิดให้บริการในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๔๒
ช่วงที่ ๗ บางปะกง-ชลบุรี เปิดให้บริการในวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๔๓

 

อัตราค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่วันที่กันยายน ๒๕๕๖ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ประเภทรถ อัตราค่าผ่านทาง
  กรณีเดินทางไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร (หน่วย: บาท/เที่ยว)
  -  รถ ๔ ล้อ ๒๐
  -  รถ ๖ - ๑๐ ล้อ ๕๐
  -  รถมากกว่า ๑๐ ล้อ ๗๕

  กรณีเดินทางเกิน ๒๐ กิโลเมตร (หน่วย: บาท/กิโลเมตร)
  - รถ ๔ ล้อ ๑.๓๐
  -  รถ ๖ - ๑๐ ล้อ ๒.๖๐
  -  รถมากกว่า ๑๐ ล้อ ๓.๙๐

 

เนื้อหานี้สามารถแสดงในภาษา: English