ทางพิเศษบูรพาวิถี


          ทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางยกระดับขนาด ช่องจราจร มีแนวสายทางเริ่มที่ปลายทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณบางนา โดยใช้พื้นที่เกาะกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ตอนบางนา-บางปะกง ไปทางทิศตะวันออกข้ามแม่น้ำบางปะกง สิ้นสุดที่จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๕๕ กม. มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ตอนบางนา - บางปะกง รวมทั้ง เป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศ และบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่หนองงูเห่าด้วย การก่อสร้างตลอดสายแล้วเสร็จตามสัญญา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ โดยเปิดให้บริการในช่วงต่างๆ ดังนี้

ช่วงที่ ๑ บางนา-บางแก้ว
เปิดให้บริการในวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๔๑
ช่วงที่ ๒ บางแก้ว-กิ่งแก้ว
เปิดให้บริการในวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๔๑
ช่วงที่ ๓ กิ่งแก้ว-เมืองใหม่บางพลี
เปิดให้บริการในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๔๒
ช่วงที่ ๔ เมืองใหม่บางพลี-บางเสาธง
เปิดให้บริการในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒
ช่วงที่ ๕ บางเสาธง-บางสมัคร
เปิดให้บริการในวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๒
ช่วงที่ ๖ บางสมัคร-บางปะกง
เปิดให้บริการในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๔๒
ช่วงที่ ๗ บางปะกง-ชลบุรี เปิดให้บริการในวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๔๓

 

อัตราค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่วันที่กันยายน ๒๕๕๖ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ประเภทรถ อัตราค่าผ่านทาง
  กรณีเดินทางไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร (หน่วย: บาท/เที่ยว)
  -  รถ ๔ ล้อ ๒๐
  -  รถ ๖ - ๑๐ ล้อ ๕๐
  -  รถมากกว่า ๑๐ ล้อ ๗๕

  กรณีเดินทางเกิน ๒๐ กิโลเมตร (หน่วย: บาท/กิโลเมตร)
  - รถ ๔ ล้อ ๑.๓๐
  -  รถ ๖ - ๑๐ ล้อ ๒.๖๐
  -  รถมากกว่า ๑๐ ล้อ ๓.๙๐

 

เนื้อหานี้สามารถแสดงในภาษา: English