ทางพิเศษอุดรรัถยา


         ทางพิเศษอุดรรัถยาเชื่อมต่อจากทางพิเศษศรีรัช ส่วน C โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ อีกทั้งทำให้ระบบโครงข่ายของถนนและทางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนสมบูรณ์ขึ้น เพราะทางพิเศษอุดรรัถยา จะทำหน้าที่เป็นทางพิเศษแนวรัศมีรับปริมาณการจราจรจากใจกลางเมือง มาเชื่อมกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของกรมทางหลวง และ ยังสามารถช่วยระบายการจราจรบนถนนสายหลัก เช่นถนนแจ้งวัฒนะ ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสายต่าง ๆ ของกรมทางหลวง  มีระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

         ระยะที่ แจ้งวัฒนะ-เชียงราก
        ระยะทางประมาณ  ๒๒ กม.  เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช บริเวณถนนแจ้งวัฒนะไปถึงบางพูน ก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด ๔ ช่องจราจร และจากบางพูน-เชียงราก เป็นทางระดับดินขนาด 4 ช่องจราจร (ระยะทางประมาณ ๒๐ กม.) และก่อสร้างเป็นทางยกระดับ ขนาด ช่องจราจร จากเชียงรากไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (ระยะทางประมาณ ๒ กม.) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม ๒๕๔๑ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑

         ระยะที่   เชียงราก-บางไทร 

         ระยะทางประมาณ ๑๐ กมเชื่อมต่อกับระยะที่  ๑  ที่เชียงราก และมีแนวสายทางมุ่งไปทางทิศเหนือ ไปสิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกของกรมทางหลวงในเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อสร้างเป็นทางระดับดินขนาด ๔ช่องจราจร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ (เปิดให้บริการทางออกถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่วันที่พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ประเภทยานพานะ อัตราค่าผ่านทาง (บาท/เที่ยว) หน่วย : บาท
ช่วงแจ้งวัฒนะ-เชียงราก
 - รถ ๔ ล้อ ๔๕
 - รถ ๖-๑๐ ล้อ ๑๐๐
 - รถมากกว่า ๑๐ ล้อ ๑๕๐

ช่วงเชียงราก-บางไทร
 - รถ ๔ ล้อ ๑๐
 - รถ ๖-๑๐ ล้อ ๒๐
 - รถมากกว่า ๑๐ ล้อ ๓๐
เนื้อหานี้สามารถแสดงในภาษา: English