ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)


วันที่แก้ไขข้อมูล : 1 เมษายน 2556

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

        ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เดิมมีชื่อว่า “ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์” และเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อทางพิเศษว่า “ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)” เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างทางหลวงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) เป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร มีแนวสายทางต่อเชื่อมกับทางหลวงวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้  ช่วงถนนพระรามที่  ๒ - ถนนสุขสวัสดิ์ เริ่มต้นจากถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณพระประแดงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนสุขุมวิท  ถนนศรีนครินทร์  และถนนเทพารักษ์  ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข  ๓๔(บางนา-บางปะกง) บริเวณบางพลี  ระยะทาง  ๒๒.๕  กม. เป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร  มีทางแยกต่างระดับ  ๕ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  เปิดให้บริการ โดยยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษชั่วคราวในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และเปิดให้บริการโดยจัดเก็บค่าผ่านทาง (ช่วงบางพลี-สุขสวัสดิ์) ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒(ส่วนช่วงสุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน เป็นของกรมทางหลวง ซึ่งปัจจุบันได้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประเภทรถ
อัตราแรกเข้า อัตราที่เก็บเพิ่ม
รถ ๔ ล้อ
๒๐ บาท กม. ละ ๑ บาทต่อ ๑ กม.
รถ ๖-๑๐ ล้อ
๔๐ บาท กม. ละ ๒ บาทต่อ ๑ กม.
รถมากกว่า ๑๐ ล้อ ขึ้นไป ๖๐ บาท กม. ละ ๓ บาทต่อ ๑ กม.

*** อัตราค่าผ่านทางพิเศษนี้ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เนื้อหานี้สามารถแสดงในภาษา: English