โครงข่ายทางพิเศษที่เปิดให้ใช้บริการ


ทางพิเศษที่เปิดบริการ

        ปัจจุบันการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ก่อสร้างทางพิเศษและเปิดให้บริการแล้ว ๗ สายทาง และทางเชื่อมต่อทางพิเศษ ๓ แห่ง รวมระยะทาง ๒๐๗.๙ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง รายละเอียดของทางพิเศษสายต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

         ๑. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ ๑) ระยะทางรวม ๒๗.๑ กิโลเมตร ประกอบด้วย  

             สายดินแดง - ท่าเรือ ระยะทาง ๘.๙ กิโลเมตร เปิดให้บริการ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔
             สายบางนา - ท่าเรือ ระยะทาง ๗.๙ กิโลเมตร เปิดให้บริการ ๑๗ มกราคม ๒๕๒๖
             สายดาวคะนอง - ท่าเรือ ระยะทาง ๑๐.๓ กิโลเมตร เปิดให้บริการ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
          
               การปรับปรุงแก้ไขทางขึ้น - ลง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพิ่มเติม ๓ บริเวณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ได้แก่ บริเวณทางแยกต่างระดับคลองเตย เปิดให้บริการ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๙


            บริเวณสุขุมวิท เปิดให้บริการ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๓๙
            บริเวณถนนเพชรบุรี เปิดให้บริการ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐


        ๒. ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ ๒) ระยะทางรวม ๓๘.๔ กิโลเมตร ประกอบด้วย

            ส่วน A เริ่มจากถนนรัชดาภิเษกผ่านทางแยกต่างระดับพญาไทถึงถนนพระราม ๙ ระยะทาง ๑๒.๔ กิโลเมตร 
เปิดให้บริการ ๒ กันยายน ๒๕๓๖


            ส่วน B สายหลัก มีแนวเชื่อมต่อกับส่วนเอที่บริเวณทางแยกต่างระดับพญาไท แล้วไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษ      เฉลิมมหานครที่บริเวณบางโคล่ ระยะทาง ๙.๔ กิโลเมตร เปิดให้บริการ ๖ ตุลาคม 
๒๕๓๙

            ส่วน C เชื่อมกับทางพิเศษส่วน A โดยเริ่มจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนแจ้งวัฒนะ ระยะทาง ๘.๐ กิโลเมตร เปิด
ให้บริการ ๒ กันยายน 
๒๕๓๖

            ส่วน D เริ่มจากถนนพระราม ๙ ถึงถนนศรีนครินทร์ ระยะทาง ๘.๖ กิโลเมตร เปิดให้บริการ ๑ เมษายน ๒๕๔๓

               
        ๓. ทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา - อาจณรงค์)
            มีจุดเริ่มต้นจากถนนรามอินทรา กิโลเมตรที่ ๕.๕ ถึงอาจณรงค์ ระยะทาง ๑๘.๗ กิโลเมตร โดยมีถนนประดิษฐ์-มนูธรรมขนานขนาบจากรามอินทราไปถึงเอกมัย ทางพิเศษฉลองรัชได้เปิดให้บริการตลอดสาย เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๙
          

        ๔. ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา - ชลบุรี)
           ระยะทาง ๕๕.๐ กิโลเมตรมีจุดเริ่มต้นที่ บริเวณบางนา-ตราด (กม. ๒+๕๐๐) ไปถึงชลบุรี (กม.๕๕+ ๓๕๐) เปิดให้บริการตลอดสายเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓


        ๕. ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด) ระยะทางรวม ๓๒ กิโลเมตร
           มีจุดเริ่มต้นจากถนนแจ้งวัฒนะ-บางไทร โดยระยะที่ ๑ จากถนนแจ้งวัฒนะ-เชียงราก และต่อเชื่อมกับถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร เปิดให้บริการ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ และ ระยะที่ ๒ จากเชียงราก-บางไทร ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร เปิดให้บริการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒


        ๖. โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายใต้ ตอน S ๑
         มีจุดเริ่มต้นจากปลายทางพิเศษฉลองรัชและซ้อนทับไปตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครจากทางแยกต่างระดับอาจณรงค์เชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง ๔.๗ กิโลเมตร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘


        ๗. โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ 
          มีแนวสายทางต่อเชื่อมกับทางหลวงวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ ช่วงถนนพระรามที่ ๒-ถนนสุขสวัสดิ์ เริ่มต้นจากถนนสุขสวัสดิ์บริเวณพระประแดงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนสุขุมวิท ถนนศรีนครินทร์ และถนนเทพารักษ์ ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา-บางปะกง) บริเวณบางพลี ระยะทาง ๒๒.๕๐ กิโลเมตร  เปิดให้บริการโดยยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษชั่วคราว ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และเปิดให้บริการโดยจัดเก็บค่าผ่านทาง (ช่วงบางพลี-สุขสวัสดิ์) ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ (ส่วนช่วงสุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน เป็นของกรมทางหลวง ซึ่งปัจจุบันได้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง)

 
          ๘. โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
           แนวสายทางเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชบริเวณรามอินทราไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๙.๕๐ กิโลเมตร  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
นอกจากนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษ ๓ แห่ง ดังนี้
            - ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี 
               มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางพิเศษบูรพาวิถี และอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยระบบโครงข่ายทางพิเศษ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒

               ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี 
             มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี และถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

               ทางเชื่อมต่อเฉลิมราชดำริ ๘๔พรรษา (ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี -
                  สุขสวัสดิ์) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม) 

             มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมโครงข่ายการจราจรทางด้านทิศใต้ของกรุงเทพมหานครให้สมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความคับคั่งของการจราจร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการให้บริการทางพิเศษให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมการเดินทางมากขึ้น เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
 

          ๙. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโครงข่ายของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทางทิศตะวันตก เพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรระดับดินและระบายการจราจรทางด้านทิศตะวันตก ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร แนวสายทางเริ่มต้นที่ทางพิเศษศรีรัช โดยมีจุดเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชบริเวณด้านเหนือของสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต ๒)จากนั้นแนวสายทางจะไปทางทิศตะวันตก โดยใช้พื้นที่เขตทางรถไฟสายตะวันตก (สายใต้เดิม) ตั้งแต่บริเวณบางซื่อและข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม ๖ หลังจากนั้นแนวสายทางยังคงไปตามเขตทางรถไฟ โดยขนานไปกับถนนบรมราชชนนี จนถึงถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ระยะทางรวมประมาณ ๑๖.๗ กิโลเมตร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เนื้อหานี้สามารถแสดงในภาษา: English