ทางพิเศษศรีรัช


 

           กทพ. ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๑ ให้เป็นผู้ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทางพิเศษในกรุงเทพมหานครให้เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ ทำให้สามารถแบ่งเบาการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหา - นครและช่วยให้การเดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมือง เช่น  ถนนจันทน์ ถนนสาทร ถนนสีลม ถนนสุรวงศ์ ถนนสี่พระยา  ถนนพระรามที่ ๔ และถนนพระรามที่ ๑ สะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยลดปัญหาจราจรบริเวณดินแดง บริเวณทางแยกต่างระดับมักกะสัน และทางแยกต่างระดับคลองเตย

การก่อ
สร้างแบ่งออกเป็น
ส่วน ดังนี้

        ส่วน A  เริ่มต้นที่ถนนรัชดาภิเษก ผ่านบริเวณทางแยกต่างระดับพญาไท (โรงกรองน้ำสามเสน) สิ้นสุดแนวสายทางที่ถนนพระราม ระยะทาง ๑๒.๔ กม. เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖

 
    ส่วน B  เชื่อมต่อกับส่วน เริ่มจากจุดเชื่อมต่อบริเวณทางแยกต่างระดับพญาไท (โรงกรองน้ำสามเสน) ผ่านถนนศรีอยุธยา สิ้นสุดแนวสายทางที่บริเวณบางโคล่  ระยะทาง  ๙.๔  กม. และยังประกอบด้วยถนนรวมและกระจายการจราจร (Collector/Distributor Road: C/D Road) ที่จะดำเนินการก่อสร้างจากอุรุพงษ์ ไปถึงถนนราชดำริโดยมีแนวสายทางช่วงต้นคร่อมคลองมหานาค ระยะทาง กม. รวมระยะทาง ๑๑.๔ กม. เปิดให้บริการ ส่วน B สายหลักแล้วเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๙

        ส่วน C  เชื่อมต่อกับส่วน A บริเวณถนนรัชดาภิเษก ผ่านถนนประชาชื่น  มุ่งไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดที่ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นทางพิเศษเขตนอกเมือง ระยะทาง กม. เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖

        ส่วน D เชื่อมต่อกับส่วน A บริเวณถนนพระราม ไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่บริเวณถนนศรีนครินทร์ เป็นทางพิเศษเขตนอกเมือง ระยะทาง ๘.๖ กม. เปิดให้บริการส่วนที่ ๑ (ด่านอโศก-คลองแสนแสบใกล้ ถนนรามคำแหง) เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ และส่วนที่ ๒ (คลองแสนแสบ-ทางต่างระดับถนนศรีนครินทร์) เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๓

          กทพ. ได้เปิดให้บริการทางพิเศษศรีรัช  ซึ่งเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร  เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๓๖
โดยได้มีการกำหนดสัดส่วนการแบ่งรายได้ตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) ดังนี้

  กทพ. BECL
ปีแรกนับจากวันเปิดใช้งาน
(๒ ก.ย. ๒๕๓๖ - ๑ ก.ย. ๒๕๔๕)

๔๐ % ๖๐ %
ระยะเวลาระหว่าง ๙ ปีแรกและ ๙ ปีสุดท้าย
(๒ ก.ย. ๒๕๔๕ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔)

๕๐ % ๕๐ %
ปีสุดท้ายของระยะเวลาสัญญา
 (๑ มี.ค. ๒๕๕๔ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓)
๖๐ % ๔๐ %

           

อัตราค่าผ่านทางพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย กทพ. รับภาระแทนผู้ใช้บริการ ยกเว้นส่วน D เป็นอัตรารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เส้นทาง

อัตราค่าผ่านทาง (บาท/เที่ยว) หน่วย : บาท

รถ ล้อ

รถ ๖-๑๐ ล้อ

รถมากกว่า ๑๐ ล้อ

- โครงข่ายในเขตเมือง
  (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช ส่วน A 
   และ B)

๕๐

๗๕

๑๑๐

- โครงข่ายนอกเขตเมือง (ทางพิเศษศรีรัช ส่วน C)

๑๕

๒๐

๓๕

- โครงข่ายนอกเขตเมือง (ทางพิเศษศรีรัช ส่วน D)

๒๕

๕๕

๗๕

     หมายเหตุ* มีส่วนลดให้กับรถที่เดินทางเชื่อมต่อระบบทางพิเศษในเขตเมือง และนอกเขตเมือง
                      (ทางพิเศษศรีรัช ส่วน C บริเวณด่านประชาชื่น (ขาเข้า) และด่านประชาชื่น (ขาออก)
                      จำนวน ๕ บาท)


เนื้อหานี้สามารถแสดงในภาษา: English