ทางพิเศษฉลองรัช


            เป็นทางยกระดับขนาด ช่องจราจร  มีระยะทาง  ๒๘.๒  กม. เริ่มจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครของกรมทางหลวงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนถึงถนนรามอินทราบริเวณกิโลเมตรที่ ๕.๕ ลงทางทิศใต้ ข้ามถนนลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ ถนนพระราม แล้ว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามถนนรามคำแหง ถนนพัฒนาการ เลียบแนวคลองตันข้ามถนนสุขุมวิททางด้านตะวันออกของสะพานพระโขนง ไปบรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร สายบางนา-ท่าเรือที่บริเวณอาจณรงค์ (ปลายซอยสุขุมวิท ๕๐) มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางและแบ่งเบาการจราจรบนถนนรามอินทราและย่านใจกลางเมือง โดยไม่ต้องผ่านถนนที่มีปัญหาการจราจรติดขัด ได้แก่ ถนนลาดพร้าว ถนนพระราม ถนนเพชรบุรี และช่วยระบายการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าหรือออกจากเมือง  รวมทั้งขยายขอบข่ายของทางพิเศษให้สามารถอำนวยความสะดวก และ รวดเร็วแก่การจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างถนนคู่ขนานระดับดินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเขตติดต่อกับทางพิเศษฉลองรัชก่อสร้างเป็นถนนขนาด ๖ ช่องจราจร เริ่มต้นที่ถนนรามอินทราวิ่งคู่ขนานไปกับทางพิเศษฉลองรัช จนถึงถนนพระราม ๙ แล้วมุ่งตรงไปทางทิศใต้ ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกและถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสิ้นสุดแนวสายทางที่ปลายซอยเอกมัย  รวมระยะทาง ๑๓.๑  กม. ทางพิเศษฉลองรัชแบ่งช่วงการเปิดให้บริการ ดังนี้

ช่วงที่ ๑
รามอินทรา - อาจณรงค์
ระยะทาง
๘.๒ กม.
เปิดให้บริการในวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๒๔
      ระยะที่ ๑ (ช่วงรามอินทรา - ลาดพร้าว) 

เปิดให้บริการในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๒๔
      ระยะที่ ๒ (ช่วงถนนลาดพร้าว - ถนนพระราม ๙)

เปิดให้บริการในวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๓๙
      ระยะที่ ๓ (ช่วงพระราม ๙ - อาจณรงค์)
เปิดให้บริการในวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๓๙
      ระยะที่ ๔ ทางแยกต่างระดับพระราม ๙
                   
(เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช ส่วน D)

เปิดให้บริการในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๔๑

ช่วงที่ ๒
รามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ระยะทาง
๙.๕ กม.
เปิดให้บริการในวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๒

อัตราค่าผ่านทางพิเศษ
            กทพ. ได้ปรับอัตราค่าผ่านทางทางพิเศษฉลองรัชใหม่  เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒   เนื่องจากทางพิเศษฉลองรัชมีการเปิดให้บริการเพิ่มจากรามอินทราถึงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย กทพ.รับภาระแทนผู้ใช้บริการ)

หน่วย : บาท

เส้นทาง อัตราค่าผ่านทาง (บาท/เที่ยว)
  รถ ๔ ล้อ  รถ ๖-๑๐ ล้อ รถมากกว่า ๑๐ ล้อ
- ทางพิเศษฉลองรัช ช่วงรามอินทรา-อาจณรงค์ ๔๐ ๖๐ ๘๐
* ยกเว้นด่านลาดพร้าว ด่านพระราม ๙-๑
   (ฉลองรัช และด่านพระราม ๙-๒)
๓๐ ๕๐ ๗๐
- ทางพิเศษฉลองรัช ช่วงรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ-
  มหานคร
๔๐ ๖๐ ๘๐
* ยกเว้นด่านรามอินทรา ๑ และด่านสุขาภิบาล ๕-๒ ๒๐ ๓๐ ๔๐
เนื้อหานี้สามารถแสดงในภาษา: English