คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558


คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 

          
๑. การออกหนังสืออนุญาตให้ติดหรือตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในระยะ ๕๐ เมตร
    จากเขตทางพิเศษ

    คู่มือการขออนุญาตติดตั้งป้ายฯ ดาวน์โหลดคู่มือการขออนุญาตติดตั้งป้ายฯ          แบบฟอร์มคำขออนุญาตติดตั้งป้ายฯ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขออนุญาตติดตั้งป้ายฯ     
   


๒. การอนุญาตให้บุคคลเชื่อมต่อทางหรือถนนหรือสิ่งอื่นใดกับทางหรือถนนที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
     จัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างทางพิเศษกับทางสาธารณะอื่นหรือลอดหรือข้ามทางหรือถนนนั้นตาม มาตรา
     ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
   

    คู่มือการขออนุญาตเชื่อมต่อทางฯ ดาวน์โหลดคู่มือการขออนุญาตเชื่อมต่อทางฯ          ขั้นตอนการขออนุญาตเชื่อมต่อทางฯ  ดาวน์โหลดขั้นตอนการขออนุญาตเชื่อมต่อทางฯ     
   
  แบบฟอร์มขอเชื่อมต่อทางเข้า-ออก    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเชื่อมต่อทางเข้า-ออก

    
 


๓. การขอสติกเกอร์รถบรรทุกรถวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ  ดาวน์โหลดการขอสติกเกอร์รถบรรทุกรถวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ
     


๔. ขออนุญาตให้บุคคลใดใช้ชื่อที่มีอักษรไทยหรืออักษรต่างประเทศ ซึ่งแปล หรืออ่านว่า “ทางพิเศษ”
    หรือ “ทางด่วน” ประกอบในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความ หรือ เอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับ
    ธุรกิจอันอาจทาให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นกิจการของ กทพ. ตาม มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

    คู่มือขออนุญาตการใช้ชื่อทางพิเศษฯ ดาวน์โหลดคู่มือขออนุญาตการใช้ชื่อทางพิเศษฯ         แบบฟอร์มคำขออนุญาตใช้ชื่อทางพิเศษฯ    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขออนุญาตใช้ชื่อทางพิเศษฯ   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------