เนื้อหานี้สามารถแสดงในภาษา: English

ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Easy Pass


ระบบเก็บค่าทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass)

         บัตรเติมเงิน (Smart Card)  ณ  วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 


  •   รายงานสรุปการคืนเงินประกันบัตร Easy Pass เข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ 
      (ข้อมูล  ณ  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕)
   - ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอคืนเงินค่าประกันบัตร Easy Pass โอนผ่านบัญชีธนาคาร (ประเภทนิติบุคคล)   
   - ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอคืนเงินค่าประกันบัตร Easy Pass โอนผ่านบัญชีธนาคาร (ประเภทบุคคลธรรมดา) 

Exat-EasyPass

www.thaieasypass.com