เนื้อหานี้สามารถแสดงในภาษา: English

อัตราค่าผ่านทาง


วันที่แก้ไขข้อมูล : 31 สิงหาคม 2556

 

อัตราค่าผ่านทางพิเศษจำแนกตามประเภทรถ


ตารางที่ ๑  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และ ทางพิเศษศรีรัช พ.ศ. ๒๕๕๖

ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และ ทางพิเศษศรีรัช พ.ศ. ๒๕๕๖,ค่าทางด่วน


ตารางที่ ๒ อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และ ทางพิเศษศรีรัช พ.ศ. ๒๕๕๖ (แยกตามด่าน)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และ ทางพิเศษศรีรัช พ.ศ. ๒๕๕๖ (แยกตามด่าน),ค่าทางด่วน

ตารางที่ ๓  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี),ค่าทางด่วนตารางที่ ๔ 
อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทิศทางขาออกเมือง


อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทิศทางขาออกเมือง,ค่าทางด่วน


ตารางที่ ๕  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทิศทางขาเข้าเมือง

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทิศทางขาเข้าเมือง,ค่าทางด่วน

 

ตารางที่ ๖  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์)

อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์),ค่าทางด่วน


ตารางที่ ๗ อัตราค่าผ่านทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)
เริ่มมีผลบังคับใช้  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

อัตราค่าผ่านทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) เริ่มมีผลบังคับใช้  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖,ค่าทางด่วน

*   การประกาศปรับอัตราค่าผ่านทางทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสาย
     ดาวคะนอง - ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่ และสายพญาไท - ศรีนครินทร์), ทาง
     พิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และ
     ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้  ณ  วันที่
     ๑ กันยายน ๒๕๕๖


** การประกาศปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางพิเศษสายบางปะอิน - ปากเกร็ด) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ ณ
    วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

*** ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและทางพิเศษฉลองรัชยังไม่มีการปรับอัตราค่าผ่านทางฯ


                 -------------------------------------------------------------------------------------------------