เนื้อหานี้สามารถแสดงในภาษา: English

ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ


ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ
ONE STOP SERVICE CENTER

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway Authority Of Thailand

        จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่มีเป้าหมายสำคัญให้ e-Government เกิดโดยเร็วที่สุดโดยให้ความสำคัญกับประชาชนเสมือนหนึ่งลูกค้าคนสำคัญ  ซึ่งจะต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อหน่วยงานราชการ  รวมทั้งมีความโปร่งใสและเสมอภาค รัฐบาลจึงกำหนดเป้าหมายให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ขึ้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดเป้าหมายรวมของแผนแม่บทไอซีที โดยใช้ไอซีทีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  รวมทั้งมีระบบสารสนเทศที่เพียงพอ  ทันสมัยและถูกต้องสำหรับการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและสามารถรองรับนโยบายและเป้าหมาย e-Government ได้ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ โดยตั้งอยู่ที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
          ๒. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อันจะนำมาสู่การบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพเชิงธุรกิจของการทางพิเศษ                   แห่งประเทศไทย
          ๓. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เป็น  e-Government
          ๔. งานที่ให้บริการ
               ๐ การเงิน
                    - จำหน่ายบัตร Easy Pass  และคูปองผ่านทางทุกชนิด
                    - เพิ่มเงินสำรองในบัตร Easy Pass / ตั้งค่าบัตรทางด่วน 
                    - ออกใบกำกับภาษีเมื่อซื้อบัตร Easy Pass และคูปองผ่านทาง
                    - ออกใบกำกับภาษาหรับการชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสด
                    - รับชำระเงินค่าเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ค่าซื้อแบบพัสดุ
               ๐  ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดิน
               ๐  บริการข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
               ๐  ขั้นตอนการให้บริการ
                     ขั้นตอนที่ ๑ รับคำแนะนำ กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบเอกสาร ที่เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถาม

                     ขั้นตอนที่ ๒ รับบัตรคิวที่เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถามบัตรคิว ประกอบด้วย ๒ ส่วน 
                              ส่วนแรก เป็นประเภทของบริการ
                              ส่วนที่ ๒ เป็นหมายเลขลำดับคิว

                     ขั้นตอนที่ ๓ ติดต่อช่องบริการตามลำดับหมายเลขคิวที่ถูกเรียก
                              -  การเรียกคิวจะใช้เสียงระบบอัตโนมัติประกาศเรียกหมายเลขคิวและหมายเลข ช่องบริการ                                        ซึ่งจะปรากฏตัวเลขบนแผงแสดงหมายเลขคิว
                              -  หมายเลขคิวจะเรียงลำดับตามประเภทของช่องบริการที่ติดต่อในแต่ละช่อง

                     ขั้นตอนที่ ๔ รับหลักฐานเอกสาร รับใบเสร็จเมื่อมีการชำระเงิน หรือรับใบนัด  เพื่อติดต่อครั้งต่อไป
                                      (กรณีขอรับบริการ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในวันเดียว)