เนื้อหานี้สามารถแสดงในภาษา: English

เบอร์โทรศัพท์ภายใน


สังกัดหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ตรง/กลาง#ภายในโทรสาร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  02-558-9800, 02-579-5380-9 02-561-2984
02-579-8737 
สำนักผู้ว่าการ 02-579-5204, 02-558-9800 ต่อ 1240, 1224 02-579-5201
   กองกลางและการประชุม  02-940-1262, 02-558-9800 ต่อ 2278, 2276 02-579-5201
   กองประชาสัมพันธ์  02-579-9155, 02-558-9800 ต่อ 2298, 2299 02-579-9156
   กองข้อมูลข่าวสาร  02-558-9800 ต่อ 2195, 2196, 2194 02-940-1210
   กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด  02-558-9800 ต่อ 2255 02-940-1184
สำนักตรวจสอบ 02-940-1245, 02-558-9800 ต่อ 2901  02-940-1245
   กองตรวจสอบ 1  02-940-1211, 02-558-9800 ต่อ 2906 02-940-1246
ต่อ 2727 
   กองตรวจสอบ 2   02-579-0042, 02-558-9800 ต่อ 2926 02-940-1246
ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-579-8156, 02-558-9800 ต่อ 2005, 2003  02-940-1268
   กองการเจ้าหน้าที่  02-940-1212-13, 02-558-9800 ต่อ 2049 02-940-1213
   กองพัฒนาบุคคลและระบบงาน  02-940-1229 ,02-558-9800 ต่อ 2009 02-940-1230
   กองพัสดุ  02-579-0043, 02-558-9800 ต่อ 2098 02-579-7735
ฝ่ายการเงินและบัญชี 02-316-4476, 0-2746-9800-4 ต่อ 5070-1 02-940-1157 
   กองการเงิน  02-579-5164, 02-558-9800 ต่อ 2562 02-579-0037
   กองบัญชี  02-940-1155, 02-558-9800 ต่อ 2489 02-940-1155
   กองงบประมาณ  02-558-9800 ต่อ 2466, 2458 02-940-1233
   กองตรวจสอบรายได้  02-558-9800 ต่อ 2673 02-579-0044
   กองกำกับดูแลกิจการและ
   พัฒนามูลค่าองค์กร
 02-940-1222, 02-579-5380-9 ต่อ 2430, 2432 02-940 1221
ฝ่ายนโยบายและแผน 02-940-1219, 02-558-9800 ต่อ 2838, 2837  02-940 1219
   กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ  02-940-1224-6, 02-558-9800 ต่อ 2846 02-940-1225-6
   กองประเมินผล  02-558-9800 ต่อ 2867 02-579-9145
ฝ่ายสารสนเทศ 02-579-5166, 02-558-9800 ต่อ 2348, 2347  02-561-2984
   กองระบบงานคอมพิวเตอร์  02-940-1259, 02-558-9800 ต่อ 2352 02-561-2984
02-579-8737 
   กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  02-579-5206, 02-558-9800 ต่อ 2376 02-579-5206
ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 02-249-6944-51 ต่อ 6136-6137  02-249-4923
   กองวิศวกรรมทางด่วน 1  02-240-0148, 02-249-9644-51 ต่อ 6137 02-249-4923
   กองวิศวกรรมทางด่วน 2  02-249-6375, 02-249-9644-51 ต่อ 6139 02-249-6375
   กองก่อสร้างทั่วไป  02-940-1217, 02-558-9800 ต่อ 2773 02-940-1217
ฝ่ายบำรุงรักษา 02-319-9730-9 ต่อ 4135, 4130  02-319-7119
   กองบำรุงรักษาทาง  02-319-9730-9 ต่อ 4902 02-319-9730-9
ต่อ 4904
   กองบำรุงรักษาอาคาร  02-558-9800 ต่อ 4125-6 02-319-7119
   กองบำรุงรักษาอุปกรณ์  02-319-9730-9 ต่อ 4161, 4164 02-319-9730-9
ต่อ 4162
   กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ  02-319-9730-9 ต่อ 4703, 4836 02-319-9730-9
ต่อ 4831
ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 02-247-2400, 02-248-6540,
02-641-5355-9 ต่อ 3403, 3404
 02-247-1197
   กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  02-641-5355-9 ต่อ 3312, 3310 02-248-6483
   กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1  02-248-6890, 02-248-6574-6
ต่อ 3008, 3202
02-246-9390
   กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2  02-248-6492, 02-641-5355-9 ต่อ 3212 02-248-6492
ฝ่ายกฎหมาย 02-319-7391, 02-558-9800
ต่อ 4301, 4318
 02-319-7393
   กองคดี  02-319-7394, 02-558-9800 ต่อ 4319 02-319-7393
   กองนิติการ  02-319-7392, 02-558-9800 ต่อ 4320 02-319-7393
ฝ่ายควบคุมการจราจร 02-240-2292, 02-249-6944-51
ต่อ 6156, 6126
02-240-0709 
   กองจัดการจราจร  02-442-0883, 02-240-0426,
02-249-6944-51 ต่อ 6133
02-442-0899
02-240-0709 
   กองกู้ภัยและสื่อสาร  02-319-9730-9 ต่อ 4118, 4153, 4151 02-319-9730-9
 ต่อ 4153
ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง 02-319-9724, 02-319-9726,
02-319-9730-9 ต่อ 4408
 02-319-9725
   กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 1  02-319-9730-9 ต่อ 4421 02-319-9730-9
ต่อ 4429
   กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 2  02-319-9728, 02-319-9730-40 ต่อ 4414 02-319-7168
   กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 3  02-319-9730-9 ต่อ 4418 02-319-9725
ต่อ 4403
   กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  02-319-9730-9 ต่อ 4254, 4253 02-319-9730-9
ต่อ 4255 
กองวางแผนปฏิบัติการ 02-641-5355-9  02-247-1550
ต่อ 3510 
กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 02-558-9800 ต่อ 2812  02-558-9800
ต่อ 2546 
กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ 02-558-9800 ต่อ 2946  02-558-9800
ต่อ 1729 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------