กขส.ได้จัดใหฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544”

       กขส.ได้จัดใหฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544” สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกหรือระดับ 7 ขึ้นไป จำนวน 150 คน  ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม 2301 อาคาร 2 กทพ.จตุจักร  ซึ่งได้เรียนเชิญคุณเพิ่มศักดิ์ บ้านใหม่  ผู้อำนวยการสำนัก 10 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมี ผวก. เป็นประธานในพิธี

Comments are closed.