กทพ. ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม EXAT Young Gen Contest

กทพ. ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม EXAT Young Gen Contest : สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษาของ กทพ. ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ดำเนินโครงการ EXAT Contest Marketing กิจกรรม EXAT Young Gen Contest : สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษา ของ กทพ. ภายใต้กรอบแนวคิด “ทางพิเศษ ทางวิเศษ” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และ เปิดโอกาสให้นิสิต – นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ นิสิต – นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม) โดยมีรางวัลสำหรับทีมที่ชนะการประกวดจำนวน 3 รางวัล ประกอบไปด้วย รางวัลที่ 1 มูลค่า 30,000.- บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 20,000.- บาท และรางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000.- บาท โดย กทพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศผลผู้ชนะการประกวดในเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เกณฑ์การรับสมัครและตัดสิน  <—Click—>

สมัครได้ที่ : https://forms.gle/ki62M1kY9Eb1trxq6

Click ที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.