กทพ. คว้ารางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๗ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน หรือ Sustainability Report Award ประจำปี ๒๕๕๗ ต่อเนื่องเป็นปี ๒ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลจากโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๗ จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งในปี ๒๕๕๗ นี้ มีบริษัทร่วมส่งรายงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น ๖๔ บริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืนได้คัดเลือกและให้คะแนนโดยอิงตามเกณฑณ์ Ceres – ACCA Sustainability Report Awards Criteria และมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลให้หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
๑.รางวัลยอดเยี่ยม         ได้แก่  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
๒.รางวัลดีเยี่ยม              ได้แก่  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
                                                      บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
๓.รางวัลดีเด่น                 ได้แก่  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
                                                      และบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ ๑๕  บริษัท
      ในปี ๒๕๕๗ นี้ นับเป็นปีที่ ๒ ต่อเนื่องที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและ อีกก้าวหนึ่งแห่งการพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทพ. โดย กทพ. จะยังคงมุ่งมั่นนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไปในหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรม กทพ. รักษ์ป่าชายเลน  กิจกรรมกล่องวิเศษ  ทางพิเศษรักษ์โลก  ซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการทางพิเศษฯ จะเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ข่าวจากกองประชาสัมพันธ์
แชร์

Comments are closed.