กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช