กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขต ๒ เป็นประธานในกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ การฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ชุมชนเกาะกลาง บริเวณสวน ๘๐ พรรษา มหาราชินี ๑๐๐ ปี กระทรวงคมมนาคม โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชนรอบเขตทางพิเศษร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ ในการนี้ กทพ. ได้มอบ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ เครื่อง ให้กับชุมชนเกาะกลางอีกด้วย

 

กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดีต่อกัน ระหว่าง กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษอันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งยังช่วยลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ ซึ่ง กทพ. จะได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

Comments are closed.