กทพ. จัดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง From Breakdown to Breakthrough : the New Challenge towards Sustainability

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง From Breakdown to Breakthrough : the New Challenge towards Sustainability โดยมี นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา และให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ พิมลเสถียร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กทพ. ผู้แทนจากกรมทางหลวง (ทล.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย (ITS Thailand) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
สำหรับการเสวนา เรื่อง ผลกระทบและการรับมือกับภาวะวิกฤต COVID-19 เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต ดำเนินการโดยผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ นายพิทยา ธนวณิชย์กุล จาก กทพ. ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล จาก ทล. และ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย จากบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

แชร์

Comments are closed.