กทพ. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ ๓ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 

นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวในรายละเอียดว่า เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติและกรมป่าไม้ได้จัดให้มีกิจกรรมเชิญชวนคนในชาติทุกหมู่เหล่าร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้ กทพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนี้ขึ้น โดย กทพ. ได้จัดเตรียมไม้ยืนต้น จำนวน ๙ ต้น และกล้าไม้ยืนต้น จำนวน ๙๔ ต้น ได้แก่ ขนุน มะม่วงน้ำดอกไม้ และพิมเสนมัน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมกันปลูกในพื้นที่ด้านข้างด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ ๓ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๒ ไร่ ทั้งนี้ กทพ. ตระหนักอยู่เสมอถึงภารกิจและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม โดยสะท้อนให้เห็นด้วยกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ กทพ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงที่นำผู้ใช้บริการทางพิเศษและพนักงานไปร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติในวันนี้ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมที่นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน และเป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของบุคลากร กทพ. ให้เกิดความรักความห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่บรรยากาศได้เป็นอย่างดี

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.