กทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุน ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นายประสิทธิ์ เดชศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

นายประสิทธิ์ เดชศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เปิดเผยในรายละเอียดว่า กทพ. มีภารกิจในการก่อสร้างและให้บริการทางพิเศษหรือทางด่วน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งอยู่ระหว่างขยายเครือข่ายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ นอกจากภารกิจหลังดังกล่าวแล้ว กทพ.ยังตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตประชาชน จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มาโดยตลอด ซึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนี้ กทพ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ แล้ว โดยที่ผ่านมา กทพ. ได้สนับสนุนทุนการศึกษา ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬาและสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างต่างๆ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหินจอกและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง จังหวัดตรัง และในปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนงบประมาณต่างๆ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับปีนี้ กทพ. ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อเทคอนกรีตลานอเนกประสงค์และก่อสร้างอาคารห้องส่วนพระองค์ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย รวมเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนชั้นเด็กเล็ก ต่อเติมโรงครัวสำหรับนักเรียนพักค้างประจำโรงเรียนและทำซุ้มไม้เลื้อยที่แปลงผักแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี รวมเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กทพ. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการดำเนินกิจกรรมฯ จาก หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างบประมาณต่างๆ ที่ กทพ. สนับสนุนนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีอันจะส่งผลต่อการศึกษาเล่าเรียนแก่นักเรียนต่อไป” นายประสิทธิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด


ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.