กทพ. จัดกิจกรรม “ยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรม “ยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดย นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นางบุษบา ปทุมมาศ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในกิจกรรม “ยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” โดยได้นำเยาวชนรอบเขตทางพิเศษและผู้แทนชุมชน จำนวน ๓๐ ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

นางบุษบา ปทุมมาศ กล่าวในรายละเอียดว่า กทพ. ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โดยได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา เช่น โครงการแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน โครงการทางด่วนเพื่อเยาวชน การฝึกซ้อมดับเพลิงใต้เขตทางพิเศษฯ ทั้งนี้ เพื่อความสัมพันธ์อันดีนำไปสู่การสร้างความร่วมมือ เกื้อกูลกันระหว่าง กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และสำหรับโครงการยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ กทพ. ได้นำเยาวชนรอบเขตทางพิเศษและผู้แทนชุมชนจาก ๑๐ ชุมชน รวม ๑๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งผู้นำเยาวชน จำนวน ๑๙ คน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง กทพ. และสื่อมวลชน จำนวน ๔๐ คน รวมทั้งหมด ๑๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมเลื่อนข้ามลำน้ำ, กิจกรรมยิงปืน บีบีกัน (เป้านิ่ง), กิจกรรมยิงธนู และกิจกรรมเรียนรู้เดินป่าเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้ปลูกป่า ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์คืนความสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ำ เรียนรู้วิชาทหาร แผนที่ เข็มทิศ ดำรงชีพในป่า เรียนรู้หุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่และหาน้ำจากเถาวัลย์ เรียนรู้ภาคสนามเดินทางไกลในป่าภูเขา พื้นราบตามภูมิประเทศจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการร่วมกันลดภาวะปัญหาโลกร้อน

กทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ยุวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้ จะได้รับความรู้และความสนุกสนามจากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และขอให้ทุกคน ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป” นางบุษบา ปทุมมาศ “กทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ยุวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้ จะได้รับความรู้และความสนุกสนามจากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป” นางบุษบา ปทุมมาศ กล่าวในท้ายที่สุดกทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ยุวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้ จะได้รับความรู้และความสนุกสนามจากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป” นางบุษบา ปทุมมาศ

Comments are closed.