กทพ. จัดกิจกรรม “ยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย”

กทพ. จัดกิจกรรม “ยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย”

 

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดย นายณรงค์  เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ นางเบญจมาส ปิยโชติสุกิจ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรม “ยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้นำเยาวชนรอบเขตทางพิเศษ จำนวน ๙ ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

โครงการยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ในวันนี้ได้นำเยาวชนรอบเขตทางพิเศษ จาก ๙ ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งผู้นำเยาวชน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง กทพ. และสื่อมวลชน รวมทั้งหมด ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “เชือกเจ้าปัญหา” เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ การลดโลกร้อน การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเรียนรู้พระเกียรติคุณ และ พระอัจริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น ๓ มิติ เรื่อง “เรื่องของพ่อในบ้านเรา” กิจกรรมเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา กิจกรรมเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และ ชมภาพยนตร์ ๒๗๐ องศา เรื่อง “เรื่องวิถีน้ำ” และกิจกรรมเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการ ทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกผักเกษตรเมือง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่อยู่รอบเขตทางพิเศษ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นเครือข่ายของการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society : LCS)

กทพ. หวังว่าโครงการยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในวันนี้จะสามารถสร้างเยาวชนที่เป็นผู้นำมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมุงสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ตามวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. คือ สังคม กทพ. เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.