กทพ. จัดกิจกรรม สิงหาพาแม่เที่ยว กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๒๕๖๑ ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรม “สิงหาพาแม่เที่ยว กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๒๕๖๑” ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวและท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สวนศรีนครเขื่อนขันธ์แห่งนี้ยังมีชื่อที่จำได้ง่ายว่า “สวนบางกะเจ้า” ซึ่งจัดเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นทั้งสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติขนาดใหญ่ที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด เป็นแหล่งผลิตโอโซน (ออกซิเจน) ขนาดใหญ่ให้กับคนเมือง ในปี ๒๕๔๙ ได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์เอเชียเป็น The Best Urban Oasis of Asia ว่าเป็นแหล่งผลิตโอโซน (ออกซิเจน) อันดับสามของเอเชีย รวมถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “มั่งมี ศรีสุข” หมู่บ้านแรกของจังหวัดสมุทรปราการ โดยลูกค้าที่ใช้บริการทางพิเศษจะเกิดความประทับใจ มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกความรู้สึกรัก และมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตโดยผ่านกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม กิจกรรมแม่-ลูกนวดด้วยรัก กิจกรรมกราบแม่พร้อมมอบมาลัย และกิจกรรมคุณแม่แช่เท้าด้วยสมุนไพรในบรรยากาศที่เป็นพื้นที่สีเขียวแหล่งผลิตออกซิเจนขนาดใหญ่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ลูกค้าของ กทพ. จำนวน ๑๕ คู่ (คู่แม่-ลูก) ที่ กพต.สผว. คัดเลือกจากลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษในระบบเงินสดและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ซึ่งได้ทำการรวบรวมข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการทางพิเศษทุกสายทางจากระบบงานบริหารจัดการข้อมูลการตลาด และจากข้อมูลการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

Comments are closed.