กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ “กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม”

ในวันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ”การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณธรรมจริยธรรม” ในกิจกรรม”EXAT CG Day ” กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม” ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (จตุจักร) โดยมี พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า กทพ.ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนวางโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้เพื่อให้การทำหน้าที่หลักในการพัฒนาทางพิเศษในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถนำไปสู่การลดปัญหาการจราจรและเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากภาครัฐที่เป็นเจ้าของและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกกลุ่มเสมอมา

จากการเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวในปี ๒๕๕๓ การทางพิเศษฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นซึ่งนโยบายนี้ได้ยึดหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ๒๕๕๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง ภายใต้แนวทางดังกล่าวนี้ นำไปสู่กิจกรรมโครงการและแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการทางพิเศษฯ มีการพัฒนาอย่างมากและมีความต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี ๒๕๕๔ การทางพิเศษฯ ได้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เจ้าหน้าที่การทางพิเศษฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่การทางพิเศษฯ ได้ทราบถึงหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำไปเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามแผนงานกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Coporate Governance:CG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการทางพิเศษผู้บริหารและพนักงานในกิจกรรมที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจซึ่งจัดส่งผลต่อการดำเนินงานของการทางพิเศษฯให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการการทางพิเศษฯ ผู้บริหารและพนักงาน เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดตลอดจนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการทางพิเศษ

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรม EXAT CG Day “กทพ.องค์กร โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม” ในวันนี้ จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานของการทางพิเศษให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ทางด้านการบริหารจัดการ การมีคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างแรงผลักดันให้การทางพิเศษฯ มีความยั่งยืน สมกับเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้านการคมนาคมที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.