กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยึดมั่นธรรมาภิบาล โปร่งใส ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

ในวันนี้ (๑๓ กันยายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยึดมั่นธรรมาภิบาล โปร่งใส ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย กองกำกับดูแลกิจการและพัฒนามูลค่าองค์กร ฝ่ายการเงินและบัญชี ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการ กทพ. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารและพนักงานได้มีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตนตามหลักจรรยา-บรรณขององค์การ โดยกิจกรรม EXAT CG Day ครั้งนี้มีการจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยึดมั่นธรรมาภิบาล โปร่งใส ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและพัฒนาองค์กร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีคณะกรรมการ กทพ. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหาร พนักงาน กทพ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ชมนิทรรศการเผยแพร่เอกสารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของ กทพ. และเอกสารด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัลในแต่ละบูธ

 

ข่าวและภาพ โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.