กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จตุจักร นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. กล่าวรายงาน

นายสุทธิศักดิ์ฯ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในรายละเอียดว่า กทพ. ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนวางโครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การทำหน้าที่หลักในการพัฒนาทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนำไปสู่การลดปัญหาการจราจร และเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากภาครัฐที่เป็นเจ้าของ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกกลุ่มเสมอมาจากการเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว กทพ. จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยยึดหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๕๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และภายใต้หลักการและแนวทางดังกล่าวนี้ นำไปสู่กิจกรรม โครงการ และแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. มีการพัฒนาอย่างมากและมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กทพ. ได้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เจ้าหน้าที่การทางพิเศษฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ กทพ. ได้ทราบถึงหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำไปเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นตามแผนงานกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้มีการจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณธรรมจริยธรรม” โดย นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีคณะกรรมการ กทพ. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหาร พนักงาน กทพ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ และเยี่ยมชมชมนิทรรศการเผยแพร่เอกสารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของ กทพ. และร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัลในแต่ละบูธ

“การจัดกิจกรรมในวันนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งร่วมกันผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน ให้สมกับเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้านการคมนาคมที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นต่อไป” นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.