กทพ. จัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทพ. และการวางแผนการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษอย่างยั่งยืน

วันนี้ (23 กันยายน 2563) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทพ. และการวางแผนการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษอย่างยั่งยืน พร้อมบรรยายเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในอนาคต” โดยมีผู้บริหารระดับสูง คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. เข้าร่วมการสัมมนา

สำหรับหัวข้อการบรรยายในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การพัฒนาทางพิเศษสู่ยุคดิจิทัล” และในภาคบ่าย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาแผนองค์กร : การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสู่องค์กรชั้นนำ” โดยภายหลังการบรรยาย ได้มีการรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามก่อนสรุปการสัมมนา

Comments are closed.