กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564

กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564


  🎯
⭐️พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตามที่ขอรับพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 เวลา 09.39 น. โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,690,867 บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านบาท)


กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.