กทพ. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สูงขึ้น ด้วยการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้ กทพ. มีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ผ่านการประกาศเจตจำนงสุจริตที่จะนำองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการต่อร่างประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมและได้นำเสนอผู้ว่าการ กทพ. ลงนามเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ได้รับทราบเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมต่อไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th หรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้)

 

Comments are closed.