กทพ. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม