กทพ. รักษามาตรฐานการบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008 อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมปรับเข้าสู่เวอร์ชั่น 9001 : 2015

กทพ. รักษามาตรฐานการบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008 อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมปรับเข้าสู่เวอร์ชั่น 9001 : 2015

ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท บี เอส ไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ตรวจติดตามคุณภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของ กทพ. อาทิ การให้บริการเก็บค่าผ่านทาง การให้บริการเกี่ยวกับบัตร Easy Pass การประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ซึ่งต่อมาได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2008 เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และสามารถรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1) มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ใบรับรองมาตราฐาน ซึ่งมีอายุ 3 ปี และจะสิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ กทพ. จะใช้ระบบบริหารงานคุณภาพด้านการบริการ ISO 9001 : 2008 ไปจนสิ้นสุดการรับรอง หลังจากนั้นจะได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่เวอร์ชั่น 9001 : 2015 เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของ กทพ. ต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษอย่างต่อเนื่องต่อไป

Comments are closed.