กทพ. รับมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2019

กทพ. รับมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2019

วันนี้ (21 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 0301 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานรับมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานครและอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. จากบริษัท
บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายชัย แก้วเพ็ง ผู้ช่วย ผู้ว่าการ และที่ปรึกษาจากบริษัท เอซิส โปรแฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์จำกัด เข้าร่วมงาน พร้อมมีผู้ร่วมงานผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference : Zoom Meeting)

เนื่องจาก กทพ. ได้ทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การบริหารแบบรวมศูนย์ที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ รวมถึงเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) สำหรับใช้เป็น กรอบ แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤต หรือภัยพิบัติ นำไปสู่การเป็นองค์กรที่ให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของ กทพ. “มุ่งมั่น พัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน” ต่อไป ทั้งนี้ แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ครอบคลุมการจัดการภัยคุกคามสำคัญ 11 ภัยคุกคาม ได้แก่ ไฟไหม้ น้ำท่วม วินาศกรรม การชุมนุมประท้วง แผ่นดินไหว โรคระบาด อุบัติเหตุรุนแรงระหว่างการก่อสร้าง อุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ โครงสร้างทางพิเศษได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง งานจัดเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด/อัตโนมัติ ไม่สามารถให้บริการได้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานไม่ได้ และกำหนดแนวทางจัดการเป็น 3 ระยะ คือ
1) ระยะฉุกเฉิน
2) ระยะต่อเนื่อง มุ่งเน้นจัดการให้ธุรกิจยังคงดำเนินการได้ต่อเนื่อง อย่างน้อยตามวัตถุประสงค์
3) ระยะฟื้นฟู

ทั้งนี้ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 ขอบเขตของการรับรอง คือ ทางพิเศษเฉลิมมหานครและอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 และมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 26 สิงหาคม 2567

นายดำเกิงฯ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของคณะทำงานภายใต้ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2019 ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งในการมุ่งมั่นที่จะนำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 มาปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้ กทพ. มีการเตรียมความพร้อมรองรับภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ กทพ. เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทางพิเศษและองค์กรต่างๆ ในการนี้ กทพ.จะต้องรักษามาตรฐาน คุณภาพการให้บริการ โดยไม่หยุดพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับการบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ ได้มาตรฐานเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการทางพิเศษ


📥 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.