กทพ. รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี ๒๕๖๐

วันนี้ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์ฝึกกู้ภัยทางพิเศษ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธาน รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 งานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี ๒๕๖๐ จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ ได้ให้การรับรองระบบฯ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายดำเกิง ปานขำ กล่าวในรายละเอียดว่า คณะกรรมการ กทพ. เห็นชอบให้ กทพ. เข้าสู่ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 โดยให้ว่าจ้างบริษัทเข้าตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 : 1994 ในงานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และ กทพ. สามารถผ่านการตรวจประเมิน และได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 : 1994 จากบริษัท TUV Rheinland.Ltd. (TUV)เป็นฉบับแรก ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ จากนั้น กทพ. ได้รักษาระบบฯ มาอย่างต่อเนื่องจนในปี ๒๕๕๖ กทพ. ได้มีการปรับปรุงระบบเข้าสู่มาตรฐานใหม่คือ ISO 9001 : 2000 ภายใต้นโยบายคุณภาพ “บริการรวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ ได้มาตรฐาน” และได้ผ่านการตรวจประเมินพร้อมได้รับการรับรองฯ จาก บริษัท TUV ในปี ๒๕๔๖ หลังจากนั้น กทพ. ได้ดำเนินการรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ตามมาตรฐานมาโดยตลอด จนมาในปี ๒๕๕๑ กทพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงจากระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และได้ว่าจ้างบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจประเมินและให้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในปี ๒๕๕๓ จากนั้น กทพ. ได้รักษาระบบฯ ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๑๘ ปี จากระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ. ได้นำระบบฯ มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับการบริการ รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ ได้มาตรฐาน และ กทพ. ยังไม่หยุดพัฒนาการให้บริการ โดยในปี ๒๕๖๐ กทพ. ได้ว่าจ้าง บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 งานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และขยายขอบเขตการรับรองไปที่ฝ่ายควบคุมการจราจร บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับการบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ ได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผลการตรวจประเมินให้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯได้ออกใบระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ให้ กทพ. ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

​​​“กทพ. รักษามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ และไม่หยุดพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้ ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับการบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ ได้มาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการทางพิเศษ”

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร และ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 

แชร์

Comments are closed.