กทพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช.