กทพ. ร่วมมือกับ กกต. รณรงค์และเผยแพร่การออกเสียงประชามติ