กทพ. ลงนามสัญญาจ้างกับ บมจ. ช.การช่าง และลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๔

วันนี้ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๔ โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. และ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญา ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ สำนักงาน กทพ. จตุจักร

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ กล่าวว่า โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการทางพิเศษที่อยู่ในแผนแม่บททางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตก รวมถึงการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศ เพื่อช่วยให้การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงดาวคะนองถึงท่าเรือ รวมถึงบนถนนพระรามที่ ๒ ในปัจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบโครงสร้างรูปแบบกองทุนเพื่อระดมทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อนุมัติให้ กทพ. ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

“งานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายนี้ แบ่งสัญญางานก่อสร้างออกเป็น ๕ สัญญา คือ สัญญา ๑ ถึง ๔ เป็นงานโยธา และสัญญาที่ ๕ เป็นงานระบบจัดเก็บ ค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร และระบบสื่อสาร โดยสัญญาที่ ๔ ที่มีพิธีลงนามในวันนี้เป็นงานก่อสร้างสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขนาด ๘ ช่องจราจร มีความยาวช่วงกลางสะพาน ๔๕๐ เมตร และงานก่อสร้างทางพิเศษขนาด ๖ ช่องจราจร โดยโครงการฯ เริ่มต้นตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงสะพานพระราม ๙ (ฝั่งธนบุรี) ผ่านถนนพระรามที่ ๓ สิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางโคล่ มีระยะทางรวมประมาณ ๒ กิโลเมตร ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคานานาชาติ ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๓๖,๑๙๒,๑๓๑.๘๐ บาท (หกพันหกร้อยสามสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีระยะเวลาดำเนินการ ๑,๑๗๐ วัน” ดร.สุชาติฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Comments are closed.