กทพ. ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 และลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

กทพ. ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 และลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

​       วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ณ ห้องประชุม 0301 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

​       ทั้งนี้  การลงนามข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าว  กทพ. ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรอิสระได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ กทพ. โดยได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly Meeting) และเจ้าหน้าที่โครงการฯ และการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการฯ ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้บุคคลภายนอกได้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการกิจกรรมของ กทพ. ซึ่งจะเกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

​     นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ดำเนินการโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยงานก่อสร้างดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 – 4 เป็นงานโยธา และสัญญาที่ 5 เป็นงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมการจราจร โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในส่วนของสัญญาที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 และสัญญาที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 และในวันนี้เป็นพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ในส่วนของสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี้ สัญญาที่ 1 เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวถนนพระราม 2 ตั้งแต่ กม. 13+000 ถึง กม. 6+600 ของถนนพระราม 2 ระยะทางรวมประมาณ 6.4 กิโลเมตร ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด มีระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาทั้งสิ้น 1,020 วัน โดยมีมูลค่าก่อสร้างตามสัญญา 7,359,000,000.- บาท

​       “สำหรับ สัญญาที่ 3 เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร คร่อมตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงดาวคะนอง – สุขสวัสดิ์ – ราษฎร์บูรณะ ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี ประกอบด้วยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด มีระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 1,020 วัน โดยมีมูลค่าก่อสร้างตามสัญญา 7,358,309,000.- บาท ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการทางพิเศษ สายดังกล่าวได้ในช่วงปลายปี 2567 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนี้ จะช่วยให้การจราจรของกรุงเทพมหานครที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทยมีความคล่องตัวขึ้น” นายสุรเชษฐ์ ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.