กทพ. เปิดรับตำแหน่งผู้ว่าการ

กทพ. เปิดรับตำแหน่งผู้ว่าการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน โดยผู้สนใจจะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ การบริหาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือนิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๑) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ จะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ ไม่น้อยกว่า ๓,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีเอกสารรับรองการดำรงตำแหน่ง งบการเงิน รายงานประจำปีและแผนผังแสดงตำแหน่งงานของปีที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

๒) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ารองอธิบดี

๓) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้ บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น และต้องเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี โดยมีเอกสารรับรองการดำรงตำแหน่ง งบการเงิน รายงานประจำปี และแผนผังแสดงตำแหน่งงานของปีที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

4) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรในกำกับของรัฐ จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งต้องเป็นองค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี โดยมีเอกสารรับรองการดำรงตำแหน่ง งบการเงิน รายงานประจำปี และแผนผังแสดงตำแหน่งงานของปีที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

5) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของภาคเอกชน จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งต้องเป็นองค์กรเดียวที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี โดยมีเอกสารรับรอง การดำรงตำแหน่ง งบการเงิน รายงานประจำปี และแผนผังแสดงตำแหน่งงานของปีที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ และยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 จนถึงวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.exat.co.th ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2579 0045, 0 2940 1153, 0 2558 9800 ต่อ 1054, 2056 – 2061

 

แชร์

Comments are closed.